Bilişim teknolojileri nedir

Bilişim teknolojileri nedir

Aralık 7, 2019 0

Bilişim teknolojisi, bilginin bir araya gelmesinde, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan irtibat ve bilgisayarlar dâhil tam teknolojileri içeren teknolojilerdir.

Bilişim teknolojisi irtibat ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Başka Bir Deyişle bu kavramı yalnızca bilgisayar ekipman ve yazılımlarıyla hudutlu tutamayız. Bilişim teknolojisinin 4 esas kategorisi bulunmaktadır:
1. Yazılım
2. Hizmetler
3. Ekipman
4. Teçhizatlar

Bilişim teknolojileri devrimsel kaliteli metamorfozlara neden olmaktadırlar. Bu teknolojiler, ülkelerin birinci veya uçunu sınıf olmalarım tanımlayacak kadar büyük bir ehemmiyete sahiptirler. Bilişim teknolojileri taşıtıyla bilgiler istenilen noktalara ananesel yollardan milyonlarla ifade edilebilecek bir oranda daha süratli eriştirilebilmektedir. Bilişim cemiyetinin yolunun açılması ve asıllaşması, “içerik” bilgi ve ”teknoloji”nin bilgi teknolojisi bütünleşmesiyle sağlanacaktır. Bilişim teknolojisinin altyapısı bilgisayar ve öbür irtibat araçlarına sabreder ancak bu teknolojide beşeri unsuru yok sayılamaz. Bu teknolojiyi yarısı ekipman, yarısı yazılımdan oluşan bir elmaya benzetirsek; insanı da bu elmanın yaradılışını sağlayan özsuya benzetebiliriz. Çünkü ekipmanın da yazılımın da geliştirilmesi insanın yaratıcılığına gereksinim dinlemektedir. Bu teknolojiler esasen insan usunun yansımasından başka bir şey değildirler. Bilişim teknolojisi, hayatımızın her alanında her türlü işimizin yapılmasında bize dayanakçı olmakla birlikte bizi bir hayli angaryadan da kurtarmaktadır. Başka Bir Deyişle bize özümüze daha fazla zaman ayırma ve yoğunlaşma imkânı ermektedir. Buna imkân bulmuş insan zihninin daha neler muvaffak olabileceğini hayal etmek dahi gerçekten güçtür. Bilişim teknolojisi öbür tam disiplinler ile alakadır ve bunun sonucu olarak çok değişik şekillerde uygulanarak bize hudutsuz bir tesir ve büyüme imkânı sunuyor. Bilişim teknolojileri, bilişim cemiyetinin hammaddesi olan bilgiye istenildiği zaman ve mekânda süratli bir biçimde erişilmesini sağlar. Bununla da kanaat etmeyip devamlı olarak yeni bilgilerin üretilmesine aracılık ederler. Bu teknolojilerle beraber cemiyet yine şekillendirilmektedir. Tarım cemiyetinde mutasyonun motoru saban, sanayi cemiyetinde buğu cihazı, bilişim cemiyetinde ise bilgisayardır. Bilgi akış süratinin çoğalması birliktesi, bilim, teknoloji ve imal üçgenin çevrimim süratlendirmektedir. Bilişim teknolojileri yeni ekonomik yapının devingenini oluşturmaktadır.

teknolojide

Tablo. 1 Bazı gelişmiş ülkelerde başlıca iktisadi sihrime kaynaklarının görece ehemmiyeti % Dağılım

Tablo. 1’deki bilgiler sarihçe, son 50 sene içinde teknolojik ilerleme ülkelerin gelişmesinde tanımlayıcı unsur haline geldiğini göstermektedir. Bilişim teknolojileri ekonomik yapı üzerindeki büyük bir mutasyon başlatmıştır. Öncelikle, ekonomik faaliyetlerin globalleşmesine imkân tanımışlardır. Bu teknolojilere yapılacak yatırımlar milli ölçekli ekonomilerin sihrime oranlarını ve öbür tam sektörlerini tesirler. Şirketlerin iç bereketlilik oranlarını yukarıya trende sokarken, dış etraflarıyla da ilişkilerinde yeni mekanizmalar içine girmelerine neden olmaktadırlar. Böylece iç ve dış süreç ayrımları ortadan kalkmaya surat yakalamaktadır. Şirketler, bilişim teknolojileriyle sağladıkları elastiklikle maliyetlerini düşürmekte ve küresel ölçekli rekabetlere girişebilmektedirler. Tesirlerine baktığımızda irtibat, bilişim ve genel yayıncılık alanlarında alana getirdiği “yakınsama”dır. Yakınsama, şahsi bilgisayarın, irtibatın ve televizyonun ulaşılabilir bir kullanıcı deneyiminde birleştirilmesidir. Internet üzerinden TV-radyo yayını, TV ünitelerine getirilen Internet servisleri, gezgin telefonlar, elektronik posta gibi uygulamalar misal olarak gösterilebilir. Firmalarda bilişim teknolojilerinin ne zaman ve ne seviyede aktif olduklarını alttaki biçimde görülmektedir: R.L. Nolan tarafından geliştirilen evreler kuramı bize bilişim teknolojilerinin zaman içerisinde kullanılma meyillerim göstermektedir. Buna göre 1960’iı senelerden geleceğe uzanan yarıyılda bilişim teknolojilerinin üç ayrı düzeyi olmuştur. Sırasıyla, “bilgi operasyona yarıyılı”, “mikro yarıyıl” ve “ağ yarıyılı”. Bilgi operasyona yarıyılı, ana bilgisayarları destekleyen sanayi mahsullerince şekillenmiştir. Mikro yarıyıl ise bilişim teknolojilerinin sahne aldığı bir yarıyıl olarak da ifade edilebilir. Bu yarıyılda bilişim teknolojilerinin çalışanlarca kullanımı kastedilmiştir ve nihayet ağ yarıyılı da, bilgisayar ağlama olan lüzumun bir ifadesidir. Bu yarıyılda işlerin ağ biçiminde teşkilatlanması zaruret halim almıştır. Böylece teşkilatlar arası muhtelif ağ yapıları oluşmuştur. Geniş Alan Ağları olarak öğrenilen Wide Area Network WAN ve Bölgesel Alan Ağları diye öğrenilen Local Area Network LAN oldukça yaygınlık kazanmıştır. Bu teknolojik gelişime dayalı ayrım aynı zamanda sanayi ekonomist, geçiş ekonomisi ve bilgi ekonomist olmak üzere üç ayrı ekonomik aşamayı da ifade etmektedir. 1975–1980 yarıyılı “yaratıcı yapısal değişme yarıyılı” ve 1995’deri 2010’lu senelere uzanan yarıyıl da “mutasyonsal şirket yarıyılı” olarak değerlendirilmektedir.

Başlıca Bilişim Teknolojileri
Bilişim teknolojilerinin ortaya çıkmasının ve büyümesinin katlandığı esaslar vardır. Bunlar;
Kuantum mekaniğinin
Enformasyon teorisinin
Moleküler biyolojinin
Oşinografinin
Ekolojinin
Uzay bilimlerinin oluşturduğu tama direnmektedir.
Bilişim teknolojilerini yalnızca bilgisayarlarla sınırlamak olası değildir. Çok daha geniş bir yelpazeyi içeren başlıca bilişim teknolojilerim şöyle sıralayabiliriz:
• İşletme ve ofislerde kullanılan bilgi harekât ve hesap cihazları
• İzole edilmiş metal ve kablo mamulleri
• Elektronik supap ve tüp mamuller ile öbür elektronik parçalar
• Televizyon ve radyo vericileri ile alakalı mahsuller, telefon ve telgraf hat aygıtları
• Televizyon ve radyo müşterileri mamulleri, ses ve video kayıt aygıtları, teksir aygıtları ve dayanakçı mahsuller
• Endüstriyel süreç taşıtları dışında, ölçme, hakimiyet, test, rota tespit etme vb. emellerle kullanılan vasıta ve aygıtların mamulleri
• Endüstriyel süreç hakimiyet vasıtalarıyla alakalı mamuller, bilişim teknolojileriyle alakalı hizmetler
• Makine ve teçhizatların toptan satışı ve tedariki
• Bilgisayar dâhil, işyeri makine ve bilgi harekât donanımlarının kiralanması
• Telekomünikasyon
• Bilgisayar ve alakalı hizmetler

Bilişim teknolojileri nedir

Yaftalar : Bunları biliyormusunuz

Tags: Bilişim teknolojileri nedir, Güncel Teknoloji Haberleri, Teknoloji Categories: Teknoloji
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ
Related Posts